openingstijden café
Kijk linksboven op de voorpagina voor de openingstijden en bij de evenementen

Kruitvat Oekraïne

Kruitvat Oekraïne

– een reeks discussies over de oorlog

ENGLISH BELOW

In april en mei organiseert politiek-cultureel Grand café Utopie -in samenwerking met de Haagse Mug– een aantal discussie-avonden over de oorlog in Oekraïne. Met sprekers uit binnen- en buitenland buigen we ons over de vraag wat die oorlog met oude zekerheden doet.
Met de Russische invasie in Oekraïne op 24 februari lijkt de wereld een andere te zijn geworden. Hete oorlogen – al dan niet uitgevochten mét Europese troepen en wapens – waren een ver-van-ons-bed show en oorlogsvluchtelingen op zoek naar bescherming werden vaak met alle middelen geweerd. Ook werd de klassieke militaire verdediging sterk afgebouwd; deze werd omgebouwd voor interventie oorlogen.
Nu is het Russische leger met een imperialistische retoriek uit de oude doos een buurland binnengevallen en richt daar onvoorstelbaar leed aan. Terwijl vele Oekraïniers zichzelf en hun land verdedigen, vluchten anderen hals-over-kop en kunnen daarbij rekenen op solidaire ondersteuning door Europeanen. Onderwijl nemen het oorlogsgeweld en de chaos in Oekraïne toe.
Wat gisteren nog onomstotelijk zeker leek, blijkt vandaag op losse schroeven te staan: vrije handel, aanvoer van energie en brandstoffen, geldigheid van internationale afspraken, het Europese migratiebeleid, voorrang van samenwerking en diplomatie boven machtspolitiek en militaire geweld. Zelfs de dreiging van een kernoorlog hangt weer als een zwaard van Damokles boven Europa.

Duizend-en-één vragen dringen zich op.

 • Wat betekent de oorlog voor de opvang van vluchtelingen in Europa en Nederland?
 • Verschilt deze oorlog van die in bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan of Jemen?
 • Wat doet de oorlog met opvattingen over antimilitarisme, pacifisme en mensenrechten?
 • Zijn wapenleveranties wel of niet toelaatbaar, en waarom?
 • Leidt de oorlog hier tot desoriëntatie en sprakeloosheid of juist tot actie en inzet?
 • Welke gevolgen heeft de oorlog voor het grondstoffen-, energie- en klimaatbeleid?
 • Welke beelden en stemmen, verhalen en concepten presenteren (sociale) media en politiek over deze oorlog?

De Haagse Mug en Grand Café Utopie willen met de reeks Kruitvat Oekraïne ruimte maken voor deze, en andere vragen. Kom en praat mee!

Het programma:

Dinsdag 19 april, 20 uur (voertaal Engels)

Het effect van propaganda op de Russische samenleving

(door Sergey Golubok, mensenrechtenadvocaat uit St. Pietersburg)

Zowel in Rusland als ook internationaal wordt het effect van de Kremlin-propaganda zwaar onderschat. De staatspropaganda leidt niet alleen tot oorlogen, maar vernietigt gezinnen en drijft mensen tot waanzin. Waarom is het zo efficiënt? Wat maakt het populair? Waarom werkt het nog steeds?

Sergey Golubok is een mensenrechtenadvocaat uit St. Petersburg. Hij vertegenwoordigt cliënten voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en andere internationale instellingen in zaken tegen de Russische Federatie en enkele andere staten. Momenteel verblijft hij in Den Haag.

Woensdag 20 april, 20 uur (voertaal Nederlands)

Op zoek naar de-escalatie en een einde aan het geweld

(door Wendela de Vries van Stop Wapenhandel)

Om het geweld in Oekraïne te beeindigen moet het Westen alles doen om te de-escaleren. Om te voorkomen dat de oorlog per ongeluk of met opzet uitloopt op een kernoorlog. En om ruimte te scheppen voor onderhandelingen. De aangekondigde verhoging van de militaire budgetten zijn ongeveer het tegenovergestelde van de-escalatie.

Wendela de Vries werkt voor Stop Wapenhandel dat onderzoek doet naar wapenhandel, de lobby van de wapenindustrie en naar de manier waarop wapens worden ingezet. Wendela pleit voor conflictpreventie, diplomatie en ontwapening.

Donderdag 28 april, 20 uur (voertaal Nederlands)

Impact van de oorlog in Oekraïne op de wereldwijde voedselzekerheid

(door Frans van der Steen van St. Lokaal Voedsel Den Haag)

Russische tanks en raketten voorkomen het oogsten van tarwe, maïs, soja en zonnebloempitten. Velden, graanschuren en havens liggen onder vuur. In het rijke Westen leidt dit tot hogere voedselprijzen maar niet tot grote tekorten. In arme landen -die veel afhankelijker zijn van voedselimporten- leidt dit tot toenemende honger en misschien zelfs opstanden. De oorlog drukt ons met de neus op het wereldwijde gebrek aan voedselzekerheid.

Frans van der Steen is voorzitter van de Stichting Lokaal Voedsel Den Haag. Voorheen was hij voorzitter van de sectie Voedsel en Landbouw van de Vereniging van Milieuprofesionals. Hij houdt zich bezig met het thema voedselzekerheid.

Dinsdag 3 mei, 20 uur (voertaal Nederlands)

Pacifisme in tijden van hete oorlog

(door Mari Beks van Onkruitvergaatniet)

Wat doet deze oorlog met ons, wat blijft er over van pacifistische ideeën, hoe kunnen wij de Oekraïners steunen en welke lessen kunnen wij leren? Wat betekent dit voor de actievormen van hedendaagse (klimaat-)activisten?

Mari Beks is antimilitarist en initiatiefnemer van Onkruit. Hij ziet geen heil in het beantwoorden van de invasie met militaire geweld. Dat leidt alleen maar tot nog meer vernietiging. Mari heeft wel veel begrip voor het verzet van de burgers in de Oekraïne en wil dat van harte ondersteunen. Ook Frits ter Kuile neemt deel aan de discussie. Hij is dienstweigeraar, vredesactivist en aangesloten bij de Catholic Workers.

Dinsdag 10 mei, 20 uur (voertaal Engels)

De aangekondigde, toch onverwachte oorlog in mijn land

(door Sergii Shevchenko, Oekraïnse IT-er woonachtig in Den Haag)

De invasie door Rusland kwam niet als verrassing na de oorlogen in Tsjetsjenië, Transnistrië, Georgië, de Krim en Oost-Oekraïne. Sergii zag dit aankomen, zeker na de Oranje-revolutie en de Maidan-opstand. Oekraïne heeft zich – met name in de steden – sterk ontwikkeld, terwijl Rusland wegzakt in revanchisme, in de greep van een alles overheersende repressieve staat.

Sergii Shevchenko komt uit Kharkiv, hij werkt in de IT en woont nu 5 jaar in Den Haag met zijn partner, die uit de Krim afkomstig is. Hij zet zich nu in als vrijwilliger en stuurt humanitaire hulp en beschermingsmiddelen naar Oekraïne.

Woensdag 11 mei, 20 uur (voertaal Nederlands)

Solidariteit met vluchtelingen

(door Chris Keulemans, schrijver en journalist)

De komst van gevluchte Oekraïners zorgt niet voor meer begrip voor vluchtelingen uit andere
oorlogsgebieden, maar voor een messcherpe tweedeling tussen goede en ongewenste (oorlogs)vluchtelingen en een verdringing van asielzoekers en statushouders uit het Globale Zuiden. Is dat onvermijdelijk? Of kan de oorlogservaring in Europa zorgen voor meer empathie en een humaner asielbeleid voor andere, niet-Westerse slachtoffers van oorlog en geweld?

Chris Keulemans is een reizende schrijver, met Amsterdam-Noord als thuisbasis. Hij was lange tijd voorzitter van ASKV / Steunpunt Vluchtelingen. De afgelopen jaren bezocht hij Kyiv, Dnipro en Lviv als coach voor nieuwe cultuurcentra in deze steden, namens het netwerk Trans Europe Halles. In maart reisde hij twee weken langs de Poolse grenzen met Oekraïne en Belarus (zijn verslag: oneworld.nl).


POWDER KEG UKRAINE

a series of discussions about the war

Politico-cultural Grand café Utopie – in collaboration with the Haagse Mug – is inviting you for a series of discussion evenings, regarding the war in Ukraine in April and May. With speakers from the Netherlands and abroad, we address the question of how the war impacts old certainties.

With the Russian invasion of Ukraine on February 24, the world seems to have changed fundamentally. Hot wars – whether or not fought with European troops and weapons – were a far from our bed show and war refugees, who were looking for protection, were often kept out of the EU by all means. Also the classical military defence was strongly reduced; and it had been transferred into use for intervention war fare.

Now the Russian army has invaded a neighbouring country with old-fashioned imperialist rhetoric, and it is causing unimaginable suffering. While many Ukrainians defend themselves and their country, others are fleeing head over heels and they can count on solidarity from Europeans. Meanwhile, the violence of war and chaos in Ukraine increases every day.
What seemed yesterday indisputable certainties, today these certainties appear to be in doubt: free trade, the supply of energy and fuels, validity of international agreements, European migration policy, or the priority of cooperation and diplomacy over power politics and military violence. Even the threat of nuclear war hangs over Europe like a sword of Damokles.

A thousand and one questions arise.

 • What does the war mean for the reception of refugees in Europe and the Netherlands?
 • Is this war different from the one in Syria, Afghanistan or Yemen, for example?
 • What does the war do to idea’s on anti-militarism, pacifism and human rights?
 • Are arms deliveries to warzones permissible or not, and why?
 • Does the war lead to disorientation and speechlessness here, or to action and commitment?
 • What consequences will the war have for global resources, energy and climate policy?
 • What images and voices, stories and concepts do (social) media and politics present about this war?

De Haagse Mug and Grand café Utopie want to open a space for these and other questions with the Powder Keg Ukraine series. Come and join the conversation!

The programm:

Tuesday, April 19th, 8.00 PM (English language)

The Effect of Propaganda in Russian Society

(by Sergey Golubok, human rights lawyer from St. Pietersburg)

The effect of Kremlin-sponsored propaganda is heavily underestimated, both by Russians and the
international audience. It is not only waging wars but literally destroying families and driving people to extremes. Why is it so efficient? What makes it popular? Why is it still working?

Sergey Golubok is an international human rights lawyer, a member of the St Petersburg Bar Association and the European Criminal Bar Association. He represents clients before the European Court of Human Rights and other international institutions in cases against the Russian Federation and some other States. He has been living in Russia in 2011-2022.

Wednesday, April 20th, 8.00 PM (Dutch language)

In Search of De-escalation and an End to Violence

(by Wendela de Vries from Stop Arms Trade)

To end the violence in Ukraine the West must do whatever it takes to de-escalate. In order to prevent the war in turning into a nuclear war, whether accidentally or intentionally. And to make room for negotiations. The announced increase of the military budgets are pretty much the opposite of de-escalation.

Wendela de Vries works for Stop Arms Trade who conduct research about arms trade, weapon deloyment and the weaponry lobby. Wendela advocates conflict prevention, diplomacy and disarmament.

Thursday, April 28th, 8.00 PM (Dutch language)

War in Ukraine damages the worldwide Food Security even more

(by Frans van der Steen St. Lokaal Voedsel Den Haag)

Russian tanks and rockets prevent the harvesting of wheat, corn, soja and sunflowerseeds. Fields, grain silos and harbours are under attack. In the rich West this leads to higher food prices but not to major shortages. In poor countries, that much more depend on food imports, this leads to increasing hunger and probable uprisings. The war will confront us with the worldwide lack of food security.

Frans van der Steen is chair of the Foundation Lokaal Voedsel Den Haag and has been chair of the Food&Agriculture section of the Association of Environment Profesionals. He is active on the field of food security.

Tuesday, May 3rd, 8.00 PM (Dutch language)

Pacifism in Times of Hot War

(by Mari Beks van Onkruitvergaatniet)

What does this war do to us and what remains of pacifist ideas? How can we support the Ukrainians and what lessons can be learned? Are there lessons to be learned for other activist, like those from Extinction Rebellion?

Mari Beks is an anti-militarist and initiator of Onkruit. He rejects responding to the invasion with military force as this will only lead to more destruction. Mari does empathize with the resistance of the citizens in Ukraine and wants to support it wholeheartedly. Frits ter Kuile will also take part in the discussion. He is a conscientious objector, peace activist and affiliated with the Catholic Workers.

Tuesday, May 10th, 8.00 PM (English language)

The announced, yet unexpected War in my Country

(by Sergii Shevchenko, Ukranian IT specialist living in The Hague)

The invasion by Russia did not come by surprise after the wars in Chechnya, Transnistria, Georgia, Crimea and eastern Ukraine. Sergii saw this invasion coming, especially after the Orange Revolution and the Maidan Uprising. Ukraine has developed strongly – especially in the cities – while Russia is sinking deep away into revanchism, in the grips of an all dominating repressive state.

Sergii Shevchenko is from Kharkiv, he works in IT and has been living now in The Hague for 5 years with his partner, who is from Crimea. As a volunteer he sends humanitarian aid and protective equipment to Ukraine.

Wednesday May 11th, 8.00 PM (Dutch language)

Solidarity with Refugees

(by Chris Keulemans, journalist and writer)

The arrival of Ukrainian refugees does not lead to a better understanding of refugees from other war zones. Instead, it leads to a razor-sharp dichotomy between good and unwanted (war) refugees and to a marginalization of asylum seekers and status holders from the Global South. Is that inevitable? Or can the experience of war in Europe lead to more empathy and a more humane asylum policy also for non-Western victims of war and violence?

Chris Keulemans is a traveling writer, based in Amsterdam-North. He was chairman of the Amsterdam Refugee Support Center for a long time. In recent years he visited Kyiv, Dnipro and Lviv as a coach for new cultural centers in these cities, on behalf of the Trans Europe Halles network. In March he traveled for two weeks along the Polish borders with Ukraine and Belarus. Read his report on oneworld.nl