Postbus 87 | 2501 CB Den Haag
Bezoekadres:
Waldeck Pyrmontkade 116
2518 JR Den Haag
(alleen op afspraak)

Marco van Duijn

‘Sinds eind jaren tachtig ben ik betrokken bij een groot aantal maatschappijkritische initiatieven. Afgelopen 10 jaar richtte ik me voornamelijk op gepolitiseerde bestuursrechtelijke procedures rond voornemens en besluiten van de lokale overheid. Menigmaal behartigde ik collectieve belangen tegenover de overheid of de bestuursrechter, dikwijls met succes. Andere keren wist ik te bemiddelen naar een voor alle partijen bevredigende oplossing. Burgers zijn in een bestuurlijke omgeving zeer afhankelijk van deskundige en betrokken rechtsbijstand. Mijn bijzondere interesse gaat uit naar de verhouding tussen burger, recht en openbaar bestuur en de rechtsgebieden verenigingsrecht, natuurbeschermingsrecht en dierenrechten.’

Nevenfuncties:

Van Duijn is mede-oprichter van de Nederlandse Vereniging voor Dierenrecht, voorzitter van de  Coöperatieve vereniging Utopie U.A. en voorzitter van Stichting Utopie. Tenslotte is van Duijn lid van de Vereniging voor Milieurecht.

Voorbeelden van gerechtelijke procedures waarin mr. M. van Duijn als advocaat optrad:

Wet natuurbescherming

Verenigingsrecht (Boek 2 Burgerlijk Wetboek)

Wet dieren

Verordening paardenpaspoort

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Wet openbaarheid van bestuur

Milieugegevens
Uitspraak van de Rechtbank Limburg van 18 mei 2021

Milieugegevens – bedrijfs- en fabricagegegevens
Uitspraak van de Raad van State van 13 maart 2019

Milieugegevens – bedrijfs- en fabricagegegevens
Uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 12 april 2018

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

Kernenergiewet

CITES-basisverordening